Civil MC-resurs

Civil MC-resurs är en resurs som länsstyrelser, kommuner, regioner och myndigheter kan använda för att förstärka sin organisation vid olika former av kriser i samhället. Det kan gälla att hjälpa till med transporter, trafikstyrning, rondering, rekognosering osv. Alla tillfällen då en motorcykel kan vara det enda och/eller det bästa sättet att genomföra ett uppdrag.

Projekt civil MC-resurs

Under 2020 framfördes till MSB önskemål från olika myndigheter, främst länsstyrelser, att skapa en civil motorcykelresurs att använda i samband med kriser som tex skogsbränder, översvämningar eller elavbrott men även vid höjd beredskap och/eller krig.

MSB lyssnade på myndigheternas önskemål och vände sig till FMCK (Frivilliga motorcykelkåren) som under nästan hundra år utbildat MC-ordonnanser till Försvarsmakten. Inom FMCK finns kompetens, lokaler, tillgång till övningsområden och civila motorcyklar att använda under utbildning. Det finns motorcyklar från 125 kubik till 1000 kubik att utnyttja för utbildning och insatser.

I början på juni 2021 genomfördes en första utbildning av Civil MC-resurs-instruktörer och i oktober samma år utbildades de första Civil MC-resurserna. Efter att de kompletterat med vinterutbildning var de klara att tjänstgöra fullt ut som Civil MC-resurs.

Grundutbildningen av en Civil MC-resurs är ca 48 timmar och innehåller förutom mc-körning på alla tänkbara underlag även kartförståelse, sjukvård, hantering av radiokommunikation (Rakel), trafiktjänst och information om civilförsvarets roll i totalförsvaret, vilka som ingår i totalförsvaret och deras olika uppgifter vid kriser, höjd beredskap eller krig. Efter genomförd grundutbildning så ligger det främst på den myndighet som CMR skriver avtal med att genomföra övningar och fortbildning. Företrädesvis med hela sin personalgrupp så att Civil MC-resurs blir en naturlig del av denna.

Efter genomförd utbildning placeras en Civil MC-resurs i en personaldepå på FMCK:s kansli i Skövde. Den myndighet som har behov av en Civil MC-resurs kontaktar kansliet och kansliet kopplar sedan samman beställaren med en eller flera Civil MC-resurs. Målsättningen är att tilldelad Civil MC-resurs alltid bor och verkar i samma region som beställaren/avnämaren. Därigenom uppnår man både snabb inställelsetid och god lokalkännedom.

Uppdragsgivare ska innan någon tjänst påbörjas skriva ett anställningsavtal med en eller eventuellt flera Civil MC-resurs som reglerar inställelsetider, ersättningar, försäkringar och övriga delar som ingår i arbetsgivaransvaret.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker under fliken Utbildningar - CMR.


Utrustning

En Civil MC-resurs använder aldrig sin egen personliga utrustning eller MC, det gäller all fortbildning, övning och insats. Denna del av projektet skall beställaren/avnämaren stå för.

Vid höjd beredskap eller krig ska Civil MC-resurs utnyttja de civila motorcyklar som Försvarsmakten efter beställning från länsstyrelserna krigsplacerat och som avlämnas på en så kallad A-plats. När det gäller motorcykel till Civil MC-resurs i fredstid finns det olika lösningar. Antingen köper beställaren/avnämaren in motorcyklar eller så hyr/leasar man dessa. Generellt ska motorcykeln vara anpassad att kunna framföras säkert både på asfalt och grusväg. Till viss del även i terräng. Det måste finnas möjlighet att transportera passagerare och lättare gods. I vissa fall långa sträckor och året runt. FMCK är med sin långa erfarenhet villig att hjälpa till och föreslå alternativ för en beställare/avnämare.

Under en övergångsperiod kommer det vara möjligt för en avnämare att låna motorcyklar från FMCK i Skövde i samband med övning eller utbildning.

Den personliga utrustningen kan man normalt inte hyra utan den får köpas in till varje enskild Civil MC-resurs av beställaren/avnämaren.


Ersättning

Ersättning till Civil MC-resurs under övning, fortbildning och insats följer det avtal som gäller för deltidsbrandmän.


CMR - en del av det civila försvaret

Målsättningen är att en Civil MC-resurs vid tjänstgöring på en myndighet ska uppfattas som en del av personalen och av det skälet behöver Civil MC-resurs utbildning och kännedom om verksamheten och medarbetare på myndigheten. Detta skall vara en del i den interna fortbildningen.

Det är av samma skäl viktigt att er eller era Civil MC-resurs får deltaga i de övningar som myndigheten genomför.

FMCK kan på begäran från MSB eller en beställare/avnämare anordna centrala kurser i exempelvis vinterutbildning eller arbete på väg som ytterligare en del av fortbildningen.


Krav för att gå utbildning till Civil MC-resurs:

  • Du får inte vara krigsplacerad. Däremot kan du med fördel bli krigsplacerad vid den myndighet som du skriver avtal med.
  • Du ska vara en aktiv mc-förare
  • Du ska ha god fysik. Det kan bli långa krävande pass under besvärliga förhållanden.
  • Du ska ha ett genuint intresse för civil samverkan och vara villig att ställa upp året runt, under alla förhållanden och på alla underlag.


Hur ska en Civil MC-resurs användas?

Den naturliga uppgiften för en Civil MC-resurs är transporter av olika slag, tex persontransport och transport av lättare utrustning och dokument.

Trafikstyrning och vägvisning.

Rekognosering, tex vid skogsbrand.

Rondering av en given yta.

Behjälplig vid utrymning.

Beställare/avnämare kan efter hand som verksamheten utvecklas införa fler arbetsuppgifter.


Civil MC-resurs ska ses som en nyutvecklad komponent i landets upprustning och utveckling av totalförsvaret.

Man bör beakta att i ett visst läge kan en Civil MC-resurs vara den enda kommunikationsmöjligheten en myndighet har att tillgå.

Md 2022 4 fmck journalen framsida
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub