FMCK Genom Historien

Om FMCK

Frivilliga motorcykelkårens grundare Lt Stig Hasselrot

Historia

Åtta märkesår -en mycket kort historik om Frivilliga Motorcykelkåren. (av Sigge Törngren)

Frivilliga motorcykelkåren bildades den 19 juni 1929 på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I2, Stig Hasselrot. Kåren har sitt ursprung i Svenska Motorcykelklubben, ur vilken man samlade ett trettiotal elitförare, guldmärkesmän, för att ställa sig till Kungl Maj:ts förfogande i Försvarets tjänst. Denna samling skickliga förare utformades till en början som ett ordenssällskap dit inträdesfordringarna var stora. Antalet medlemmar var begränsat. Efterhand bröt man sig ur SMK och medlemsantalet begränsades inte längre.

1938 blev FMCK frivillig försvarsorganisation, givetvis även detta ett märkesår. FMCK fick en konkret uppgift och anslag för att utbilda och öva motorcykelförare för det militära försvaret. Fram till 1940 var man endast lokaliserad till Stockholm men detta år utvidgades kursverksamheten till Eskilstuna/Strängnäs, Göteborg, Helsingborg och Örebro. Det var besvärliga år på grund av höjd beredskap och det blev ingen egentlig ordning på kurserna förrän efter andra världskrigets slut.

Man hade däremot 1942 utsett särskilda kårrepresentanter att företräda FMCK i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Örebro, Linköping, Strängnäs och Skövde. 1950 väcktes tanken att sektioner av FMCK skulle bildas ute i landet. 1 December 1952 togs ett sådan beslut och det var givetvis en viktig milstolpe som bidrog starkt till en spridning av FMCK i landet. 1956 tilldelades FMCK för första gången "egna" motorcyklar. Den gånger var det 300 st Albin Monark som utrangerades och vi vet att NV, Monark Blue Arrow, Jawa och numera Husqvarna på samma sätt har följt efter.

Den 1 juli 1972 ändrades organisationen genomgripande. Sektionerna blev kårer, kårrepresentantskapet upphörde och FMCK ändrade namn till Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund. Om flickor skulle få vara med eller ej i FMCK kurser hade debatterats sedan mitten av 50-talet. Det var först 1974 som riksstyrelsen fattade beslut om att det var tillåtet. Allt sedan dess är FMCK en bland organisation vilket ger en styrka, sammanhållning och fin stämning i kårerna.

Kårer tillkom och kårer försvann. 1970-talets mitt var en expansiv tid och 1979 hade Sverige 20 st FMCK kårer i landet. Ungdomsutbildning till körkort var mycket omfattande och detta tillsammans med försvarsupplysning och trafiksäkerhetsarbete var vår huvudverksamhet.

Under åttio -och nittiotalet har utbildningen förändrats så att den i högre grad än förr är inriktad mot krigsplacering i Försvarsmaktens krigsförband. Hemvärnet är vår huvudkund där man för närvarande har ett behov av 1676 motorcykelordonnanser. Ungdomsutbildning är en mindre del och bedrivs allt mer som mopedutbildning, motocross -och enduroverksamhet.

År 2000 beslutade riksstämman att införa en förbundsnivå i FMCK. Alltså FMCK består av kårer, regionala förbund och riksförbund. Syftet med detta är att på ett bättre sätt än tidigare kunna samverka om ekonomi , rekrytering och utbildning, samt ha en samlad och bättre kontakt med våra uppdragsgivare i en "ny" Försvarsmakt.

År 2007 blev det ändringar i organisationen igen då riksstämman beslutade att förbunden skulle ersättas av FMCK råd istället.

FMCK består idag av 8 råd och 36 kårer över landet. Vi har ca 5000 medlemmar och vi har 1300 frivilligavtal med Hemvärnet.

Kort om FMCK -Frivilliga Motorcykelkåren

 • FMCK grundades 1929
 • FMCK är en frivillig försvarsorganisation sedan 1938
 • FMCK bedriver kurser utanför Stockholm sedan 1940
 • FMCK har sektioner ute i landet sedan 1952
 • FMCK blev riksförbund med kårer i landet 1972
 • FMCK har ca 5000 medlemmar
 • Av dessa har ca 1300 tecknat avtal för tjänstgöring i totalförsvaret
 • FMCK är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna, som regeringen har godkänt
 • FMCK är en fristående suverän organisation
 • FMCK är som organisation inte en del av försvaret
 • FMCK är en organisation, som har ett försvarsintresse och ett specialkunnande, vilket vi är villiga att ställa till totalförsvarets förfogande
 • FMCK får uppdrag att rekrytera och utbilda mc-ordonnanser för krigsplacering i förband/enheter inom totalförsvaret
 • FMCK skall också bedriva försvarsupplysning
 • FMCK får för att lösa dessa uppdrag ersättning från försvarsmakten.
 • FMCK skall kunna ställa medlemmar till samhällets förfogande vid insatser och katastrofer.
 • FMCK sysselsätter medlemmarna, mellan kurser och övningar, genom att bedriver omfattande föreningsverksamhet, som träffar, Touring mm
 • FMCK får stöd av försvarsmakten även för föreningsverksamheten
 • FMCK bedriver trafiksäkerhetsarbete
 • FMCK är medlemsorganisation i NTF
 • FMCK bedriver tävlingsverksamhet

Organisation

FMCK omfattar 36 kårer. Centralt finns en riksstyrelse samt FMCKs kansli.

Riksstämman är högsta beslutande organ. Den sammanträder en gång per år.

För att bli medlem: Ta kontakt med din närmaste kår.

Du behöver inte vara avtalsbunden ordonnans för att vara medlem.

Du måste vara svensk medborgare för att teckna avtal.

Försvarsmakten

 • Köra sin motorcykel, oavsett väglag och terräng i ALLA väder.
 • Orientera efter karta i såväl ljus som mörker och oberoende av årstider.
 • Transportera material som läkemedel, blod, verktyg och vapen mm.
 • Förmedla meddelanden, såväl skriftligt som muntligt.
 • Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng, som sjukvårdspersonal på väg till en olycksplats.
 • Utföra enklare rekognoscering av bland annat framkomlighet och bärighet hos vägar och broar.
 • Delta i eftersök och skallgång genom att snabbt avpatrullera stigar samt transportera material och personal. Mc-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hundpatrull

Om något händer finns alltid FMCK

FMCK är den enda av totalförsvarets avtalsorganisationer som utbildar motorcykelordonnanser för att bl.a. bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Det gemensamma för FMCK medlemmar -ca 5000 över hela landet. -är naturligtvis motorintresset, men också viljan att möta nya utmaningar -allt i samhällets intresse. smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram, oavsett väglag och terräng i alla väder, under alla årstider och vid alla tider på dygnet, är en ordonnans vardag.

Ständigt upptäcks nya områden där ordonnansen gör ovärderlig nytta och insats.

En av huvuduppgifterna för FMCK är att rekrytera, utbilda och avtalsplacera motorcykel-ordonnanser i totalförsvarets organisation.
Det behöver inte handla om den våldsamma dramatik som attentat innebär. det räcker -det vet vi -med intensiva snöoväder, översvämning, bränder eller orkanvindar under något dygn för att samhället till stora delar lamslås. Det är i dessa sammanhang som FMCK ordonnanser kan bidra med sin kompetens.

Vi finns i Hemvärnets förband, men också i länsstyrelser, landsting och kommunernas krisorganisation.

Civila uppdrag

Gudrun

Tillsammans med värnpliktiga, Hemvärnet och andra frivilligorganisationer gjorde FMCK en ovärderlig insats på plats. Ordonnanser från Kronoberg, Borås, Kalmar, Malmö, Blekinge, Jönköping och Eksjö kallades snabbt in.

20 Bränder i norr – Då fanns MC-Ordonnanser på plats

I Norrbotten utbröt under juli ett 20-tal skogsbränder. De flesta bränderna förorsakades av blixten som även antände ett flertal byggnader och hus. Ett par av de antända byggnaderna var ödehus.

Två stora skogsbränder startades i skogarna utanför Bygdeå norr om Umeå. Även i Västerbotten och Norrbotten utbröt bränder samtidigt. Personal från Räddningstjänst och inkallat hemvärn bekämpade de två stora skogsbränderna. 750 000 kvadratmeter skogsmark täcktes av branden som även bekämpades med assistans av helikoptrar och brandkårer i närområdet.

För FMCK Umeå var branduppdraget en ny erfarenhet eftersom det var första gången. Kårchef Tomas Björk kontaktades av hemvärnschefen som i sin tur mobiliserade 15 st ordonnanser för uppdraget. Ordonnanserna påbörjade uppdraget, söndag kl. 20.00 och gick av fredag kl 16.00.

Uppgifterna under veckan bestod av bl. a patrullering, upprättande av förbindelser, transport av munstycken och förnödenheter. Björk betonade att det är viktigt att vi överbemannar antalet ordonnanser de första kritiska timmarna. Dels för att sätta sig in i uppdraget och för att hinna köra in alla vägar.

Md sk rmbild 2024 03 25 130352
Md suc30039
Md suc30048
Md suc30043
Md suc30003
Md fmck 6
Md fmck4
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub