Frågor och svar

Det har kommit frågor från kårer och enskilda medlemmar hur det blir med motorcyklar till våra Civil Mc-resurs

.

Jag lämnar här en redogörelse för läget.

Vi pratar om tre nivåer när det gäller säkerhetsläget i vårt land. Fred, höjd beredskap eller krig.

När det gäller höjd beredskap och krig är det inga konstigheter. Våra civila motorcyklar kommer krigsplaceras av Försvarsmakten efter beställning från respektive länsstyrelse. Dessa motorcyklar kan sedan disponeras av Civil Mc-resurs.

I fred däremot så blir det lite krångligare. MSB har framfört att utrustning och mc till Civil Mc-resurs.ska tillhandahållas av beställaren dvs oftast en länsstyrelse. Dessa har i sin tur för närvarande inga pengar avsatta till detta. Så som det ofta är så faller detta alltså tillbaka på ekonomi.

Länsstyrelsen i bla Skåne jobbar med detta men det finns ingen klar lösning ännu men att det kommer lösas är nog klart. Jag tror inte att varken MSB eller beställarna saknar viljan till detta.

De kan bli tal om att hyra tex. Men även där finns en kostnad som ska betalas av någon.

FMCK har inte något med denna del att göra, vi hanterar endast utbildningen men vi kommer givetvis ställa upp om vi blir tillfrågande om tex vilket motorcykeltyp, utrustning och storlek som kan vara lämplig.

Sedan ett tillägg med anledning av en ställd fråga. Man kan inte vara krigsplacerad ordonnans i HV och samtidigt Civil Mc-resurs. eftersom du som Civil Mc-resurs får räkna med att bli krigsplacerad hos den myndighet som kontrakterar dig och man kan som bekant bara vara krigsplacerad på ett ställe/rad.

Sedan har det kommit frågor om vad som händer med Civil Mc-resurs efter genomförd utbildning.

Efter genomförd grundutbildning så ligger det främst på den myndighet som CMR skriver avtal med att genomföra övningar och fortbildning. Företrädesvis med hela sin personalgrupp så att Civil Mc-resurs blir en naturlig del av denna.

En beställare kan dessutom genom MSB begära kompletterande utbildning i tex trafiktjänst, arbete på väg eller körning med snöskoter. Delar av denna utbildning kan FMCK arrangera.

FMCK kommer begära pengar från MSB så att alla Civil Mc-resurs får kallt väder utbildning och körning vinter.

På kårerna ska Civil Mc-resurs tas om hand på samma sätt som övriga medlemmar. Dvs när det förekommer aktiviteter inom kåren så ska Civil Mc-resurs erbjudas att deltaga på samma sätt som övriga medlemmar. De kan tex vara körning eller mek kvällar. Det finns inga förväntningar att kårerna ska arrangera några speciella övningar eller utbildningar för Civil Mc-resurs. Det ska, som tidigare nämnts beställaren anordna alternativt genomföras vid regionala eller centrala utbildningar i FMCK:s regi eller av en annan utbildare.

Vi måste komma ihåg att vi är fortfarande i början på projektet med Civil Mc-resurs. Det kommer ske förändringar och tillägg under resans gång.

Hoppas detta har rättat ut några frågetecken och annars har ni min mail där jag alltid svarar.

I den nya satsningen från statsmakten på totalförsvaret är den civila delen lika viktig som den militära. Och Civil Mc-resurs är en del av det civila försvaret så det finns alla skäl att vi lägger lika mycket energi att utbilda dessa som att vi utbildar den militära ordonnansen.


Patrik Montgomery

Styrelseledamot Arbetsområde 9, Civil samverkan

Md 2022.2 fmck journalen boxshot
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub