Ungdom

FMCKs ungdomsverksamhet

Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter inom organisationen och vidareutbildar sig – på så sätt har vi säkerställt den långsiktiga rekryteringen för FMCK och FM.

Varje sommar genomför FMCK ett antal centrala ungdomskurser och ungdomsledarutbildningar med riksintag. Information om kursernas innehåll finns under fliken Utbildning - Ungdomsutbildning. Kursdatum för årets kurser finns under utbildning i programmet.

För att kunna delta vid utbildningar inom FMCK krävs ett medlemskap i en FMCK Kår (ca pris 300kr/år). Alla kursanmälningar sker genom kårens regi, som vidarebefordrar ansökan till FMCK Kansli i Skövde.

Om du fyller 15 år före kursstart och vill skaffa ett AM-körkort och sedan vill vidareutbilda dig till Mopedordonnans hos FMCK, gör du så här:

 1. Leta upp din närmaste Kår.
 2. Kontakta din kår och säg att du vill bli medlem, och att du vill ansöka till UK1 (eller UK2 om du redan har AM-körkort vid datum för kursstart).
 3. Din Kår hjälper dig med din medlemsansökan och därefter din kursansökan.
 4. När du har genomfört UK1 och/eller UK2 är du berättigad till företräde om du ansöker till UK3
 5. Efter ungdomskurserna finns möjlighet till vidareutbildning mot Ungdomsledare och MC-Ordonnans.


Ungdomar som är medlemmar i en annan Frivillig Försvarsorganisation än FMCK (Bilkåren, FvRF, FRO, Sjövärnskåren etc), har rätt att ansöka till FMCKs centrala ungdomsutbildningar utan att inneha medlemskap i FMCK.


OBS UK1, UK2 samt UK3 bedrivs under militära former. Det innebär att du som elev kommer att bära uniform och lära dig militärt uppträdande. Kurserna bedrivs i ett mycket högt tempo, så det är viktigt att du tänker igenom beslutet att delta och att du förbereder dig mentalt på ett högt inlärningstempo under militära former. Samtliga av våra kurser följer Försvarsmaktens värdegrund samt likabehandlingsplan.


Kårverksamhet

I många av våra FMCK-kårer runt om i landet pågår lokal ungdomsverksamhet.
Några exempel på ungdomsaktiviteter på din kår kan vara mopedutbildning, AM-körkort eller Förarbevis, manöverträning, avrostningar, Första Hjälpen, orientering, mopedtouring, tävling och mycket mer. Ta kontakt med den Ungdomsansvarige i din lokala kårstyrelse, alternativt kårchefen.

DEFENSE CAMP 2023

Defense Camp är ett gemensamt läger för ungdomar i Bilkåren, Frivilliga Flygkåren, Frivilliga Motorcykelkåren och Sjövärnskåren. Syftet med lägret är att informera om Försvarsmakten samt bredda sina erfarenheter av frivillig försvarsverksamhet, bygga nya nätverk och lära känna andra människor. Deltagarna får prova på både civil och militär frivilligverksamhet.

Defense Camp anordnas varje år och är ett läger för ungdomar. Deltagarna får prova på de fyra arrangerande organisationernas verksamhet. Det betyder tex att man kommer få uppleva och åka med i små fyrsitsiga flygplan, bandvagn, terrängbil, motorcykel och fartyg. Lägret finansieras av Försvarsmakten och du betalar ingen avgift, resa, mat och logi ingår. Bilkåren tillhandahåller även skyddskläder under veckan.


ANTAGNINGSKRITERIER

Medlem i Bilkåren, FMCK, Sjövärnskåren eller FFK, ha fyllt 15 år senast vid lägrets början, men högst 20 år. I mån av plats även från andra frivilliga försvarsorganisationer.

ANMÄLAN

Sker på blankett "Anmälan till Defense Camp" som skickas/mailas till Bilkårens kansli, utbildning@bilkaren.se.

DATUM OCH PLATS

Marma
29/7-4/8 2023
Sista anmälan 1/6.

FRÅGOR?

Maila till utbildning@bilkaren.se


Anmälan Defense Camp

UK1 – Ungdomskurs steg 1

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort AM enligt Tranportstyrelsens föreskrifter.
Elev ska efter genomförd utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK eller Bilkåren och Försvarsmaktens ungdomsverksamhet.

Kursen är avsedd för ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Påvisat intresse för FMCK samt Försvarsmakten.
 • Elev ska vara minst 15år fyllda vid datum för kunskapsprov vilket sker under kursen.
 • Elev ska inneha körkortstillstånd för AM körkort vars giltighetstid ska täcka kursdatumen.
 • Innan kursstart vara så väl förberedd på körkortsteori AM att man är redo att utföra teoritest för AM- körkort.
  För att säkerställa att eleven har tillräckliga förutsättningar för detta kommer det att genomföras ett teoretiskt kunskapstest för körkortsteori AM vid utbildningens början och om inte eleven har de förkunskaper som krävs kommer inte kursen att kunna genomföras.
 • Elev ska vara informerad om FMCK:s verksamhet och organisation av sin kår.

OBS Glöm ej att bifoga kopia på körkortstillstånd för AM med kursanmälan.

UK2 – Ungdomskurs steg 2

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha grundläggande kunskaper i MC-ordonnansens uppgifter. Elev bör efter genomförd utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK till MC-ordonnans i Försvarsmakten.

Kursen är avsedd för ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Påvisat intresse för FMCK och Försvarsmakten.
 • Minst 15 år fyllda vid datum för kursstart.
 • Inneha AM-körkort.
 • Vara informerad om FMCKs verksamhet och organisation av sin kår.

OBS Glöm ej att bifoga fotokopia på AM-körkort i din kursanmälan.

UK3 – Ungdomskurs steg 3 (Inställd tillsvidare)

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort klass A1 enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Utbildningen leder fram till körkort för mc, klass A1.

Kursen är avsedd för ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Avklarad ungdomskurs steg 1 och/eller steg 2.
 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Vara minst 16 år fyllda vid datum för Kunskapsprov för A1-körkort.
 • Giltigt körkortstillstånd A1-körkort för kurstiden.
 • Innan kursstart vara så väl förberedd på körkortsteori A1 att man är redo att utföra teoritest för A1-körkort.
  För att säkerställa att eleven har tillräckliga förutsättningar för detta kommer det att genomföras ett teoretiskt kunskapstest för körkortsteori A1 vid utbildningens början. Saknas de förkunskaper som krävs kommer kursen ej att kunna genomföras.
 • Inneha god färdighet att köra manuellt växlad moped eller MC.

OBS Glöm ej att bifoga körkortstillstånd för A1 till kursanmälan.

Ungdomsledarutbildning

Ungdomsledarutbildningen är avsedd för vuxna och äldre ungdomar som har goda förutsättningar och egenskaper för att verka som ledare i den lokala ungdomsverksamheten.

Mål

Kursen avser att:

 • Ge grundläggande kunskap om bestämmelser och anvisningar som reglerar verksamheten.
 • Ge ledarskapsutbildning.
 • Ge kännedom om grunder för rekrytering och information, planering och samverkan, ekonomiska bestämmelser och bidragsformer, utbildning, försvarskunskap, trafiksäkerhet.
 • Efter genomgången kurs kunna verka som ungdomsledare lokalt och regionalt

Genomförande

 • Kursen genomförs som centralkurs, 20 elever, 3 instruktörer
 • Kursens längd uppgår till 40 timmar fördelat på 5 dagar

Fordringar för tillträde

 • Vara medlem i FMCK, intresserad av ungdomsverksamhet och minst 18 år
 • Bedömas mycket lämplig att verka som ungdomsledare och vara en god förebild

Kursdatum central utbildning

Kontakta FMCK Kansli för information om kursdatum: utbildning@fmck.se


Anmälan

Anmälan till FMCKs centrala ungdomsutbildningar sker genom blankett Kursanmälan FMCK Ungdomskurser. Ifylld blankett hanteras av din kår.

OBS Kursansökan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår!

Antagna elever kommer tillsändas antagningsbesked med all information som eleven behöver inför kursen avseende resa till och från kurs etc.

Ungdomskurs snöskoter

Medlemskap i FMCK (eller Bilkåren), ålder 16-20 år (måste ha fyllt 16 år), mycket god fysisk status då det genomförs mycket tuff terrängkörning i djupsnö under kursen.
För ytterligare information och anmälan, se bilkaren.se

Md framsida 23 2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub