Ungdom


Ungdom

Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) grundades 1929 och är en Frivillig Försvarsorganisation som utbildar motorcykelförare åt Försvarsmakten (MC-Ordonnanser).

Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter inom organisationen och vidareutbildar sig – på så sätt har vi säkerställt den långsiktiga rekryteringen för FMCK och FM.

Varje sommar genomför FMCK ett antal centrala ungdomskurser och Ungdomsledarutbildning med riksintag. För information om kursernas innehåll finns under "Ungdomsutbildning" i menyn "Ungdom". Kursdatum för årets kurser finns under utbildning i programmet.

För att kunna delta vid utbildningar inom FMCK krävs ett medlemskap i en FMCK Kår (ca pris 300kr/år). Alla kursanmälningar sker genom kårens regi, som vidarebefordrar ansökan till FMCK Kansli i Skövde.

Om du fyller 15 år före kursstart och vill skaffa ett AM-körkort och sedan vill vidareutbilda dig till Mopedordonnans hos FMCK, gör du så här:

 1. Leta upp din närmaste Kår.
 2. Kontakta din kår och säg att du vill bli medlem, och att du vill ansöka till UK1 (eller UK2 om du redan har AM-körkort vid datum för kursstart).
 3. Din Kår hjälper dig med din medlemsansökan och därefter din kursansökan.
 4. När du har genomfört UK1 och/eller UK2 är du berättigad till företräde om du ansöker till UK3.

Ungdomsutbildning

Kursdatum centrala utbildningar, hittar du här.

Anmälan till FMCKs centrala ungdomsutbildningar sker genom blankett Kursanmälan FMCK Ungdomskurser.
Ifylld blankett hanteras av din kår.
OBS!!! Kursansökan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår!


Covid-19
P g a omständigheterna kring pandemin har Försvarsmakten beslutat att vi inte får genomföra ungdomsverksamhet med övernattning, så därför blev kurserna UK 1 och UK 2 inställda i sommar och prel. framflyttade till höstlovet vecka 44.
Vänligen kontakta FMCK Riksförbund för mer information.


Frivilliga Motorcykelkårens utbildningsstege för ungdomar består idag av 3 st kurser: UK1, UK2 samt UK3. Efter ungdomskurserna finns möjlighet till vidareutbildning mot Ungdomsledare och MC-Ordonnans, vilket du kan läsa mer om under flikarna Ungdom-Ungdomsledarutbildning resp Utbildning.

Ungdomar som är medlemmar i en annan Frivillig Försvarsorganisation än FMCK (Bilkåren, FvRF, FRO, Sjövärnskåren etc), har rätt att ansöka till FMCKs centrala ungdomsutbildningar utan att inneha medlemskap i FMCK.

OBS!! UK1, UK2 samt UK3 bedrivs under militära former. Det innebär att du som elev kommer att bära uniform och lära dig militärt uppträdande. Kurserna bedrivs i ett mycket högt tempo, så det är viktigt att du tänker igenom beslutet att delta och att du förbereder dig mentalt på ett högt inlärningstempo under militära former. Samtliga av våra kurser följer Försvarsmaktens värdegrund samt likabehandlingsplan.

Kårverksamhet

I många av våra FMCK-kårer runt om i landet pågår lokal ungdomsverksamhet.
Några exempel på ungdomsaktiviteter på din kår kan vara mopedutbildning AM körkort eller Förarbevis, manöverträning, avrostningar, Första Hjälpen, orientering, mopedtouring, tävling och mycket mer. Ta kontakt med den Ungdomsansvarige i din lokala kårstyrelse, alternativt kårchefen.

Centrala Ungdomskurser

UK1 – Ungdomskurs steg 1

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort AM enligt Tranportstyrelsens föreskrifter.
Elev ska efter genomförd utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK eller Bilkåren och Försvarsmaktens ungdomsverksamhet.

Avsedd för

Ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Påvisat intresse för FMCK samt Försvarsmakten.
 • Elev ska vara minst 15år fyllda vid datum för kunskapsprov vilket sker under kursen.
 • Elev ska inneha körkortstillstånd för AM körkort vars giltighetstid ska täcka kursdatumen.
 • Innan kursstart vara så väl förberedd på körkortsteori AM att man är redo att utföra teoritest för AM- körkort.
  För att säkerställa att eleven har tillräckliga förutsättningar för detta kommer det att genomföras ett teoretiskt kunskapstest för körkortsteori AM vid utbildningens början och om inte eleven har de förkunskaper som krävs kommer inte kursen att kunna genomföras.
 • Elev ska vara informerad om FMCK:s verksamhet och organisation av sin kår.
OBS!! Glöm ej att bifoga kopia på körkortstillstånd för AM med kursanmälan.

UK2 – Ungdomskurs steg 2

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha goda kunskaper i motorcykelordonnansens uppgifter. Elev ska efter genomförd

utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK och Försvarsmaktens ungdomsverksamhet.

Avsedd för

Ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Påvisat intresse för FMCK och Försvarsmakten.
 • Minst 15 år fyllda vid datum för kursstart.
 • Inneha AM-körkort.
 • Vara informerad om FMCKs verksamhet och organisation av sin kår.
OBS!! Glöm ej att bifoga fotokopia på AM-körkort i din kursanmälan.

UK3 – Ungdomskurs steg 3

Övergripande mål


Elev ska efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort klass A1 enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Utbildningen leder fram till körkort för mc, klass A1.

Avsedd för

Krav för tillträdeUngdomar som har genomgått ungdomskurs steg 1 och/eller steg 2.

 • Medlemskap i FMCK eller annan frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, Sjövärnskåren etc)
 • Vara minst 16 år fyllda vid datum för Kunskapsprov för A1-körkort.
 • Giltigt körkortstillstånd A1-körkort för kurstiden.
 • Innan kursstart vara så väl förberedd på körkortsteori A1 att man är redo att utföra teoritest för A1-körkort.
  För att säkerställa att eleven har tillräckliga förutsättningar för detta kommer det att genomföras ett teoretiskt kunskapstest för körkortsteori A1 vid utbildningens början. Saknas de förkunskaper som krävs kommer kursen ej att kunna genomföras.
 • Inneha god färdighet att köra manuellt växlad moped eller MC.

OBS!! Glöm ej att bifoga körkortstillstånd för A1 till kursanmälan.

Ungdomskursledarutbildning


Målgruppen för kursen är att kursdeltagarna efter kursen kommer att verka som ungdomsledare och ungdomsansvariga på kårnivå.

OBS!!! Ungdomsledarutbildningen är avsedd för vuxna och äldre ungdomar som har goda förutsättningar och egenskaper för att verka som ledare i den lokala ungdomsverksamheten.

Mål

Kursen avser att:

 • Ge grundläggande kunskap om bestämmelser och anvisningar som reglerar verksamheten.
 • Ge ledarskapsutbildning/ledarrollen.
 • Ge kännedom om grunder för rekrytering och information, planering och samverkan, ekonomiska bestämmelser och bidragsformer, utbildning, försvarskunskap, trafiksäkerhet.
 • Efter genomgången kurs kunna verka som ungdomsledare lokalt och regionalt

Genomförande

 • Kursen genomförs som centralkurs, 20 elever, 3 instruktörer
 • Kursens längd uppgår till 40 timmar fördelat på 5 dagar

Fordringar för tillträde

 • Vara medlem, intresserad av ungdomsverksamhet och minst 18 år
 • Bedömas mycket lämplig att verka som ungdomsledare och vara en god förebild

Kursdatum central utbildning

Kontakta FMCK Kansli för information om kursdatum: utbildning@fmck.se

Anmälan

Anmälan till FMCKs centrala ungdomsutbildningar sker genom blankett Kursanmälan FMCK Ungdomskurser. Ifylld blankett hanteras av din kår.

OBS!!! Kursansökan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår!

Antagna elever kommer tillsändas antagningsbesked med all information som eleven behöver inför kursen avseende resa till och från kurs etc.

Ungdomskurs snöskoter

Medlemskap i FMCK (eller Bilkåren), ålder 16-20 år (måste ha fyllt 16 år), mycket god fysisk status då det genomförs mycket tuff terrängkörning i djupsnö under kursen.
För ytterligare information och anmälan, se bilkaren.se

Md 2022.2 fmck journalen boxshot
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub